Przejdź do treści Przejdź do menu
 1. Rejestr zawiera dane (wprowadzone po 01.01.2016 r.) dot. wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeń dotyczących budowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub na działkach, na których zostały zaprojektowane, wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2oraz sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych.
 2. Rejestr zawiera wyłącznie rozstrzygnięcia (decyzje administracyjne), które są rozstrzygnięciami wydanymi przez właściwy organ w I instancji.
 3. Przekreślona informacja (np. pozytywna) nt. rozstrzygnięcia oznacza, że zostało ono wyeliminowane z obiegu prawnego.
 4. Rejestr nie zawiera informacji dot. inwestycji realizowanych na terenach zamkniętych.

Tytuł projektu:

"Powszechny dostęp do rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz utworzenie internetowego serwisu informacyjnego GUNB"

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno - budowlanych i planowania przestrzennego

Okres realizacji projektu: 24.04.2015 r. – 31.12.2016 r.

Nowelizacja ustawy – Prawo budowlane, dokonana przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 443), przewiduje od dnia 1 stycznia 2016 r. upublicznienie i rozbudowę "Rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę" (RWD-2). W związku z powyższym w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego opracowano projekt modyfikacji obecnie eksploatowanego oprogramowania RWD-2, dostępnego dotychczas wyłącznie dla organów administracji architektoniczno - budowlanej.

Cel projektu

Celem finansowanego z funduszy europejskich projektu – „Powszechny dostęp do rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz utworzenie internetowego serwisu informacyjnego GUNB” jest:

 • upublicznienie dostępu do danych z rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń, polegające na możliwości wyszukiwania informacji o wnioskach i decyzjach o pozwoleniu na budowę oraz o zgłoszeniach, poprzez: zbudowanie i udostępnienie mechanizmu wyszukiwania tekstowego, zbudowanie i udostępnienie mechanizmu wyszukiwania wykorzystującego mapę (tj. wskazanie na mapie adresu nieruchomości, o której potencjalny odbiorca chce uzyskać informację);
 • zmodernizowanie rejestru (aplikacji sieciowej);
 • podniesienie kompetencji pracowników organów, którzy obsługują rejestr (aplikację sieciową);
 • stworzenie internetowego serwisu informacyjnego GUNB

Planowane efekty

Efektem realizacji projektu jest:

 • uzyskanie przez osoby zainteresowane internetowego dostępu do danych o inwestycjach budowlanych prowadzonych na terenie Polski;
 • stworzenie internetowego serwisu informacyjnego Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego;
 • podniesienie kompetencji pracowników organów administracji architektoniczno - budowlanej i GUNB, zajmujących się rejestrem wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestrem zgłoszeń.

Wartość projektu

wg. wniosku o dofinansowanie projektu - 465.000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich

dofinansowanie ze środków europejskich – 392.323,40 zł, co stanowi 84,28 % wydatków kwalifikowanych projektu

Harmonogram szkoleń